بخاور سهامداران را به مجمع فراخواند

0

بیمه زندگی خاورمیانه سهامداران را به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30فراخواند.

به گزارش نبض بیمه، بر این اساس از همه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه پارک‌وی، مجموعه تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور این جلسه استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی،انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار،تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره و سایر موارد است.

بــر اســاس ابلاغیــه ســازمان بــورس و اوارق بهــادار و بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، تــا اطــاع ثانــوی برگــزاری مجامــع شــرکت ها صرفــا بــا حضــور حداقلـی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی (بـه شـرط حصـول حـد نصـاب رسـمیت جلسـه)مجـاز اسـت. از ایـن رو به سـهامداران ارجمنـد توصیـه میشـود بـرای حفـظ سـامتی خـود و دیگـران، بـا اسـتفاده از امـکان دریافـت نســخه الکترونیکــی گــزارش هیأتمدیــره و مشــاهده آنالیــن جلســه مجمــع در ســایت www.melico.ir از حضـور فیزیکـی در جلسـه خـودداری نماینـد. ً لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 41363202 تماس حاصل فرمائید.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه

همــراه داشــتن اصــل کارت ملــی بــرای کلیــه ســهامداران و نماینــدگان قانونــی آنهــا و اصــل معرفینامــه در سـربرگ همـراه بـا شـماره ثبـت و شناسـه ملـی بـا مهـر و امضـاء مجـاز شـرکت، بـرای نماینـدگان اشـخاص حقوقـی جهـت دریافـت کارت ورود و همچنیـن در زمـان ورود بـه جلسـه الزامـی اسـت

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید