بيمه زندگي غير اندوخته دار پاشنه آشيل «ما»

0

اختصاص نبض بيمه، نگاهي به عملكرد بيمه ما در فروردين ماه نشان مي دهد در حالي كه حق بيمه صادره بيمه زندگي غير اندوخته دار اين شركت با كمتر از 10 ميليارد ريال تنها يك درصد پرتفوي اين شركت را شامل مي شود، خسارت پرداختي اين بيمه طي فروردين ماه بيش از 110 ميليارد ريال بوده است.

حق بيمه صادره بيمه ما(ما) طي فروردين ماه 1400، حدود 1503 ميليارد ريال گزارش شده كه در مقابل حدود 375 ميليارد ريال خسارت پرداختي براي اين شركت به همراه داشته است.

بيمه آتش سوزي علي رغم آنكه 31 درصد پرتفوي بيمه اي (ما)را شامل مي شود و حق بيمه صارده طي فروردين ماه 470 ميليارد ريال بوده تنها 5253 ميليون ريال يعني كمتر از 500 ميليون تومان به اين شركت خسارت پرداختي تحميل كرده است.

به نظر مي رسد، مديران بيمه ما بايد در استراتژي بازاربابي و فروش خود با توجه به خسارت پرداختي در حوزه بيمه زندگي غير اندوخته دار تجديد نظر و بازنگري كنند.

اما بيمه درمان در پرتفوي بيمه اي بيمه ما همچون ساير شركت هاي بيمه اي خسارت پرداختي قابل توجهي را به اين شركت تحميل كرده و در مقابل 303 ميليارد ريال حق بيمه صادره، خسارت پرداختي در اين نوع بيمه نامه حدود فراتر از 98  ميليارد ريال بوده و 26 درصد خسارت پرداختي طي فروردين ماه را شامل مي شود.

بيمه زندگي اندوخته دار با 187 ميليارد ريال حق بيمه صادره و حدود 77 ميليارد ريال خسارت پرداختي معادل 21 درصد ديگر بيمه نامه پرهزينه براي (ما) طي فروردين ماه بوده است.

بيشتر بخوانيد

بارقه سبز بيمه ما پشت چراغ قرمز سعادت آباد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید