سالنامه آماری صنعت بیمه در بخش تحلیل آمار عملکرد منتشر شد

0

آمار صنعت بیمه کشور به تفکیک شرکتها و رشته های بیمه طی سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال قبل می تواند آینه ای در برابر عملکرد شرکت های بیمه بگذارد تا با توجه به شاخص های عملکردی، وضعیت خود را ارزیابی کنند.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، روند برخی از شاخص ها طی پنج سال اخیر بررسی شده و مرجع آمار عملکرد “حق بیمه تولیدی – خسارت پرداختی – ضریب خسارت” در این فصل، صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های بیمه است که در راستای شفاف سازی از نظر مخاطبان و ذینفعان و اهالی رسانه ها می گذرد:

بخش اول) حق بیمه تولیدی

در سال 1399، مبلغ حق بیمه تولیدی در حدود 820.3 هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال گذشته 37.9 درصد افزایش دارد.

33.6 درصد از پرتفوی حق‌بیمه تولیدی در بازار بیمه طی این سال به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد، 19.3 درصد به بیمه درمان و 15.3 درصد به بیمه زندگی(عمر) تعلق دارد.

در سال 1399، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی 68.1 درصد بوده است. همچنین در بررسی سهم شرکتهای بیمه، تعداد 9 شرکت‌ بیمه به ترتیب: ایران 31.9 % (بخش دولتی)، آسیا 10.3 %، دانا 8.4 %، پاسارگاد 6 %، دی 5 %، البرز 4.9 %، پارسیان 4.5 %، کوثر 4.3 % و معلم 3.7 % ، در مجموع 79 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده و 21 درصد مابقی حق بیمه، توسط 20 شرکت بیمه دیگر تولید شده است.

بر این اساس، میزان انحصار (شرکتی) در بازار بیمه طی سال 1399 کاهش داشته (22 واحد) و طبق فرمول هرفیندال-هیرشمن (مجموع مجذورات سهم شرکتهای بیمه در بازار) به عدد 1367 رسیده است که حاکی از شبه رقابتی بودن بازار بیمه کشور می باشد. شایان ذکر است، چنانچه شاخص هرفیندال معادل 10،000 باشد، نشان دهنده انحصار کامل در بازار بیمه بوده و اگر کمتر یا مساوی 1000 باشد، رقابت کامل در بازار بیمه را نشان می دهد.

سهم شرکت های بیمه از حق بیمه تولیدی در سال 1399

1

سهم رشته های بیمه از حق بیمه تولیدی در سال 13992

سهم بیمه زندگی(عمر) از حق بیمه تولیدی بازار طی پنج سال اخیر

3

سهم بخش غیردولتی در صنعت بیمه طی پنج سال اخیر

4

میزان انحصار (شرکتی) در بازار بیمه طی پنج سال اخیر

5

بخش دوم) خسارت پرداختی

در سال 1399، شرکتهای بیمه در مجموع 439.6 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده اند که در مقایسه با سال قبل 30.5 درصد رشد داشته است.

همچنین سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت بیمه 66.6 درصد است و 33.4 درصد دیگر به شرکت بیمه ایران (بخش دولتی) اختصاص دارد.

40 درصد از خسارت پرداختی در بازار بیمه طی این سال به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد، 27 درصد به بیمه درمان و 9.5 درصد به بیمه زندگی(عمر) مربوط می شود.

نمودار حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی طی پنج سال اخیر

6

بخش سوم) ضریب خسارت

ضریب خسارت عبارت است از: حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده بر حسب درصد که نشان می دهد چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران پرداخت شده یا خواهد شد. بر این اساس، ضریب خسارت بازار بیمه با حدود 1.3 واحد کاهش در مقایسه با سال قبل، به 82.3 درصد رسیده است.

تعداد 3 رشته بیمه:‌ کشتی، شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده (به ترتیب با 193.9، 108.8 و 86.3 درصد) ضریب خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند. همچنین ضریب خسارت 10 شرکت بیمه: معلم 140.5 %، حافظ 114.4 %، میهن 107.3 %، ملت 102.7 %، سینا 100 %، متقابل قشم 93.8 %، امید 93.8 %، دانا 88 %، آسیا 86.7 % و ایران 85.5 % بالاتر از سطح بازار بوده است.

نمودار ضریب خسارت بازار بیمه طی پنج سال اخیر

7

آمار عملکرد شرکت‌های بیمه در سال 1399 نسبت به سال قبل

شرکت بیمه

حق بیمه تولیدی

خسارت پرداختی

ضریب خسارت

مبلغ

(میلیارد ریال)

نرخ رشد

(%)

سهم از کل

(%)

مبلغ

(میلیارد ریال)

نرخ رشد

(%)

سهم از کل

(%)

مقدار (درصد)

تغییر (واحد)

زندگی خاورمیانه

956

277/4

0/1

95

191

0/02

26/6

10

زندگی باران

965

0/1

14

0/003

0/2

0/2

حافظ

1,088

103/7

0/1

624

11/7

0/1

114/4

34/9

متقابل کیش

1,382

71/7

0/2

150

392/3

0/03

59/2

-4/4

امید

1,507

55/4

0/2

846

27/6

0/2

93/8

16/6

متقابل قشم

2,115

106/5

0/3

92/6

23/7

0/02

93/8

130/5

آسماری

2,476

78/8

0/3

1,319

78/3

0/3

65/9

-4/5

حکمت صبا

2,963

58/1

0/4

1,139

47/1

0/3

56/7

-15/2

ایران معین

3,104

59/7

0/4

1,397

17

0/3

61/7

-34/5

آرمان

3,246

-20/4

0/4

2,632

5/6

0/6

75/4

0/7

میهن

3,494

13/7

0/4

2,754

23/4

0/6

107/3

8

تعاون

6,319

66/4

0/8

3,408

61/2

0/8

76/6

4/7

تجارت نو

11,140

90/6

1/4

4,503

40/5

1

60/4

-25/3

نوین

13,763

38/9

1/7

7,983

31/2

1/8

77/3

-16/1

رازی

14,156

39/5

1/7

7,869

-1

1/8

69/2

-24/4

سرمد

16,288

68/8

2

6,972

26/2

1/6

72/6

-12/1

ما

16,543

62/4

2

6,609

45/8

1/5

60/8

-14/8

سامان

16,795

24/6

2

7,185

11/5

1/6

66/9

-7/2

کارآفرین

17,033

39/3

2/1

6,736

4/2

1/5

53/3

-17/3

ملت

18,022

38/2

2/2

8,386

19/5

1/9

102/7

-11/2

سینا

18,288

36/4

2/2

11,163

45/3

2/5

100

20/8

معلم

30,689

29/5

3/7

22,190

46

5

140/5

48/9

کوثر

35,340

45

4/3

20,623

54/2

4/7

78/4

2

پارسیان

36,825

29/5

4/5

18,940

24

4/3

68/2

-10/2

البرز

40,434

29/9

4/9

21,341

12/3

4/9

73/7

-17/4

دی

41,138

0/1

5

26,140

18/7

5/9

70/9

2/9

پاسارگاد

49,140

52

6

12,027

30/2

2/7

48/8

-19/8

دانا

69,034

45/7

8/4

43,794

60

10

88

6/4

آسیا

84,141

43/5

10/3

45,849

38/4

10/4

86/7

0/9

ایران

261,904

37/9

31/9

146,838

26/2

33/4

85/5

-1/7

جمع کل

820,289

37/9

100

439,615

30/5

100

82/3

-1/3

آمار عملکرد رشته های بیمه در سال 1399 نسبت به سال قبل

شرکت بیمه

حق بیمه تولیدی

خسارت پرداختی

ضریب خسارت

مبلغ

(میلیارد ریال)

نرخ رشد

(%)

سهم از

کل (%)

مبلغ

(میلیارد ریال)

نرخ رشد

(%)

سهم از کل (%)

مقدار (درصد)

تغییر (واحد)

آتش سوزی

37,387

53/7

4/6

12,812

70/9

2/9

49/0

-2/2

باربری

12,258

71/7

1/5

2,815

15/5

0/6

70/8

-41/0

حوادث

6,273

24/1

0/8

2,073

24/6

0/5

34/0

-2/7

حوادث راننده

33,529

28/0

4/1

24,752

30/3

5/6

86/3

-10/6

بدنه اتومبیل

72,836

67/0

8/9

28,460

24/6

6/5

51/3

-12/4

شخص ثالث و مازاد

275,229

34/0

33/6

176,013

26/2

40/0

108/8

1/7

درمان

158,329

15/7

19/3

118,858

18/7

27/0

81/6

-3/8

کشتی

11,759

119/6

1/4

4,878

182/2

1/1

193/9

52/7

هواپیما

6,938

58/2

0/8

1,004

231/3

0/2

12/3

-13/9

مهندسی

14,046

43/9

1/7

5,727

220/3

1/3

62/9

30/2

پول

197

105/3

0/02

28

45/7

0/01

2/5

-51/8

مسئولیت

37,201

38/9

4/5

19,041

50/8

4/3

70/0

10/2

اعتبار

102

30/7

0/01

3

-165/3

0/001

24/0

نفت و انرژی

28,567

116/6

3/5

1,244

111/4

0/3

8/6

-42/6

زندگی (عمر)

125,230

44/9

15/3

41,896

57/2

9/5

79/0

32/3

سایر انواع

406

362/7

0/05

11

-60/8

0/003

36/7

-52/7

جمع کل

820,289

37/9

100

439,615

30/5

100

82/3

-1/3

(پیوست) تعاریف و مفاهیم ضروری

حق بیمه تولیدی: منظور مبالغ حق بیمه تولیدی بیمه نامه هایی است که طی دوره گزارش توسط مؤسسات بیمه صادر شده اند. این مبالغ در بیمه های غیرزندگی بر مبنای “حق بیمه صادره” و در بیمه های زندگی بر مبنای “حق بیمه های وصولی (دریافتی)” لحاظ می شود. شایان ذکر است، حق بیمه تولیدی از مجموع “حق بیمه های مستقیم” (تولیدی شعب شرکتهای بیمه)، “حق بیمه های غیرمستقیم” (تولیدی شبکه نمایندگان و کارگزاران بیمه) و “تولیدی شعب خارج از کشور” منهای “حق بیمه برگشتی” حاصل می شود.

خسارت پرداختی: خسارت‌هایی که طی دوره مورد بررسی توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده است “خسارت پرداختی” نامیده می شود. لازم به ذکر است، خسارت پرداختی (خالص) از مجموع “خسارت پرداختی (ناخالص) بابت بیمه نامه های صادره” و “هزینه های ارزیابی- کارشناسی خسارت” منهای “خسارت بازیافتی” به دست می آید.

ذخیره حق بیمه: عبارت است از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه ای.

حق بیمه عاید شده: حق بیمه عاید شده، حاصل جمع حق بیمه تولیدی و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و انتهای سال است. در واقع، “حق بیمه عاید شده” نشان می دهد که چه میزان از حق بیمه های تولیدی به دلیل انقضای مدت بیمه نامه ها نصیب شرکت بیمه شده است.

توضیح 1:   طبق آئین نامه شماره 58.2 (مکمل آئین نامه ذخایر فنی موٴسسات بیمه) که توسط شورای عالی بیمه در تاریخ 1391.02.26 به تصویب رسیده است، از حق بیمه عاید شده “رشته شخص ثالث و مازاد”، عوارض قانونی (سهم پرداختی به نیروی انتظامی، سازمان راهداری و اورژانس کشور، وزارت بهداشت و صندوق تاٴمین خسارت های بدنی)  کسر می شود.

توضیح 2:  در محاسبه “حق بیمه عاید شده رشته زندگی”، از مجموع ذخایر این رشته (شامل ذخیره ریاضی و ذخایر زیررشته های غیراندوخته دار)، مبالغ ذخیره ریاضی کسر می شود.

خسارت معوق: عبارت است از حاصل جمع برآورد خسارات واقع شده اعم از اعلام شده یا اعلام نشده در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه گر اتکائی که پرداخت نشده است.

خسارت واقع شده: مجموع خسارت های پرداختی دوره مالی به علاوه ما به التفاوت خسارت معوق پایان و ابتدای دوره مالی.

ضریب خسارت:

عبارت است از حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ضربدر صد. این ضریب نشان می دهد که چند درصد از حق بیمه ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه گذاران پرداخت شده یا خواهد شد. در محاسبه این شاخص، کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداری – عمومی دخالتی ندارد اما هزینه ارزیابی – کارشناسی خسارت در آن لحاظ می گردد.

توضیح 1:  لازم به ذکر است، وفق ابلاغیه شماره 98.100.172044 مورخ 1398.12.06 بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه با موضوع چارچوب نمونه صورتهای مالی و مطابق یادداشت 2-5 آن، حق بیمه مدنظر در محاسبه حق بیمه عاید شده در فرمول ضریب خسارت، با حق بیمه تولیدی (که پرتفوی بازار یا شرکت بیمه را نشان می دهد) اندکی تفاوت کرده است.

توضیح 2:  از آنجا که بیمه‌های زندگی شامل زیر رشته‌های اندوخته ‌دار (از جمله: تمام عمر، عمر مستمری، عمر و سرمایه‌گذاری) و غیراندوخته‌دار (از جمله: عمر زمانی، مانده بدهکار، کارکنان دولت) است، لذا به دلیل آنکه زیررشته‌های اندوخته‌دار ماهیت پس اندازی دارند، در محاسبه ضریب خسارت بیمه زندگی صرفاً از مجموع زیررشته‌های غیراندوخته‌ دار استفاده می‌شود.

بخش دولتی: از آنجا که طی سال های 88-1387سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگذار شد، بخش دولتی از سال 1389 به بعد، منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران است.

بخش غیردولتی: در سال مورد بررسی، منظور از بخش غیردولتی در صنعت بیمه، مشتمل بر شرکت‌های بیمه: آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، امید، حافظ، دی، سامان، ایران معین، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، متقابل اطمینان متحد قشم، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، زندگی خاورمیانه و زندگی باران می باشد. لازم به ذکر است، بیمه های خاورمیانه و باران، شرکتهای تخصصی بیمه زندگی هستند. همچنین آمار فعالیت شرکت‌های بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان با توجه به ماهیت فعالیت در این گروه (بخش غیردولتی) ذکر نشده است. همچنین پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در بهمن ماه 1393 در رشته ‌های بیمه خودرو و انواع  بیمه زندگی ابطال شده است.

معرفی شرکتهای بیمه

در حال حاضر شرکت بیمه دولتی ایران و 24 شرکت بیمه غیردولتی، آسیا، البرز، دانا، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سـینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، خاورمیانه و باران در سرزمین اصلی و ۶ شرکت بیمه حافظ، امید، ایران معین، متقابل کیش، متقابل اطمینان متحد قشم و آسماری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشغول انجام فعالیت بوده اند. البته دو بیمه خاورمیانه و باران، شرکت های تخصصی بیمه زندگی محسوب شده و دو شرکت بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز در زمینه عملیات اتکایی فعالیت می نمایند. بدین ترتیب در سال 1399، تعداد 33 شرکت بیمه در کشور فعالیت می نمایند. در جدول زیر، نام شرکت‌های بیمه، نوع مالکیت، حوزه فعالیت، تاریخ صدور پروانـه فعالیت هر یک و رشته های فعالیت آنها ذکر شده است.

جدول مشخصات کلی شرکتهای بیمه

ردیف

نام شرکت بیمه

نوع مالکیت

حوزه فعالیت

پروانه فعالیت

نوع فعالیت

1

ایران

دولتی

کل کشور

15/08/1314

تمام رشته های بیمه

2

آسیا

غیر دولتی

کل کشور

30/04/1338

تمام رشته های بیمه

3

البرز

غیر دولتی

کل کشور

28/04/1338

تمام رشته های بیمه

4

دانا

غیر دولتی

کل کشور

15/09/1368

تمام رشته های بیمه

5

پارسیان

غیر دولتی

کل کشور

28/02/1382

تمام رشته های بیمه

6

توسعه (*)

غیر دولتی

کل کشور

28/02/1382

تمام رشته های بیمه (*)

7

رازی

غیر دولتی

کل کشور

28/02/1382

تمام رشته های بیمه

8

کارآفرین

غیر دولتی

کل کشور

28/02/1382

تمام رشته های بیمه

9

سینا

غیر دولتی

کل کشور

28/02/1382

تمام رشته های بیمه

10

ملت

غیر دولتی

کل کشور

04/09/1382

تمام رشته های بیمه

11

امید

غیر دولتی

مناطق آزاد و ویژه

12/02/1383

تمام رشته های بیمه

12

اتکائی امین

غیر دولتی

کل کشور و مناطق آزاد و ویژه

12/02/1383

عملیات بیمه اتکائی

13

حافظ

غیر دولتی

مناطق آزاد و ویژه

13/03/1383

تمام رشته های بیمه

14

دی

غیر دولتی

کل کشور

04/12/1383

تمام رشته های بیمه

15

سامان

غیر دولتی

کل کشور

11/12/1383

تمام رشته های بیمه

16

ایران معین

غیر دولتی

مناطق آزاد و ویژه

26/10/1384

تمام رشته های بیمه

17

نوین

غیر دولتی

کل کشور

14/12/1384

تمام رشته های بیمه

18

پاسارگاد

غیر دولتی

کل کشور

29/11/1385

تمام رشته های بیمه

19

معلم (**)

غیر دولتی

کل کشور

26/12/1386

(**)

تمام رشته های بیمه

20

میهن

غیر دولتی

کل کشور

16/11/1387

تمام رشته های بیمه

21

اتکائی ایرانیان

غیر دولتی

کل کشور و مناطق آزاد و ویژه

25/12/1388

عملیات بیمه اتکائی

22

کوثر

غیر دولتی

کل کشور

27/07/1389

تمام رشته های بیمه

23

ما

غیر دولتی

کل کشور

15/04/1390

تمام رشته های بیمه

24

متقابل کیش

غیر دولتی

مناطق آزاد و ویژه

12/05/1390

بیمه مسئولیت مالکین شناورها

25

آرمان

غیر دولتی

کل کشور

18/11/1390

تمام رشته های بیمه

26

متقابل اطمینان متحد قشم

غیر دولتی

مناطق آزاد و ویژه

16/11/1391

بیمه مسئولیت مالکین شناورها

27

آسماری

غیر دولتی

مناطق آزاد و ویژه

16/11/1391

تمام رشته های بیمه

28

تعاون

غیر دولتی

کل کشور

20/04/1392

تمام رشته های بیمه

29

سرمد

غیر دولتی

کل کشور

01/08/1392

تمام رشته های بیمه

30

تجارت نو

غیر دولتی

کل کشور

06/02/1395

تمام رشته های بیمه

31

زندگی خاورمیانه

غیر دولتی

کل کشور

17/11/1395

بیمه زندگی و مستمری

32

حکمت صبا

غیر دولتی

کل کشور

18/12/1395

تمام رشته های بیمه

33

زندگی باران

غیر دولتی

کل کشور

19/01/1399

بیمه زندگی و مستمری

* پروانه فعالیت این شرکت در بهمن ماه سال 1393 در بیمه های خودرو (شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل) و انواع بیمه زندگی ابطال شده است.

** پروانه فعالیت این شرکت در رشته های غیرزندگی در تاریخ 16/04/1383 صادر گردید که در مورخ 26/12/1386 به کلیه رشته های بیمه اعم از زندگی و غیرزندگی تعمیم داده شد.

معرفی رشته های بیمه

رشتـه های بیمه اصلی قابل عرضه در کشور عبارتند از: بـیمـه زندگی و بیمه های غیرزندگی که شامل: بیمه آتش سوزی، بیمه بـاربری، بیمه حوادث، بـیمه حوادث راننده، بیمه بدنـه اتومبیل، بیـمه شخص ثالث و مازاد، بیمه درمان، بیمه کشتی، بیمه هواپیما، بیمه مهندسی، بیمه پول، بیمه مسئولیت، بیمه اعتبار، بیمه نفت و انرژی و سایر انواع بیمه که در مجموع 16 شاخه اصلی است. لازم به ذکر است، اکثر این رشته ها خود متشکل از رشته‌های مختلفی هستند.

در سالنامه آماری صنعت بیمه برای فراهم آوردن امکان مقایسه با آمارهای بین المـللی دسته بندی بیمه‌های زندگی – غیر زندگی مد نظر قرار گرفته است. همچنین منظور از بیمه‌هـای اشخاص، بیمـه‌های زندگـی (عمر)، حادثـه و درمان است و سـایر رشته‌هـای بیمـه، یعنی:  آتش سوزی، باربـری، اتومبـیل (ثالث، راننده و بدنه)، کـشتی، هواپـیما، مـسئولیـت، مهنـدسی، نفت و انرژی، پول و اعتبار را با عنوان بـیمه‌های اموال – مسئولیت نامگذاری می‌کنند. جدول بعد تقسیم بندی رشته‌های بیمه را نشان می دهد.

جدول انواع رشته های بیمه

دسته بندی کلی

ردیف

عناوین اصلی

انواع بیمه‌ها

بیمه های زندگی

1

بیمه عمر

عمر زمانی، عمر و پس انداز، عمر مانده بدهکار، تمام عمر(انفرادی)عمر کارکنان دولت، عمر مستمری، عمر تامین فرزندان، سایر بیمه های عمر گروهی و …

بیمه های غیر زندگی

2

بیمه آتش سوزی

آتش سوزی: صنعتی، غیر صنعتی، منازل مسکونی، انبارها، واحدهای تجاری، طرح جامع بیمه روستائیان

3

بیمه باربری

باربری کالاهای وارداتی، باربری کالاهای صادراتی، باربری داخلی، باربری محمولات نفتی، باربری پتروشیمی، باربری عتبات عالیات، باربری حج عمره و تمتع، باربری جنگ

4

بیمه حوادث

حواادث زمانی، حادثه و پس انداز، حادثه و تشکیل سرمایه، حوادث خانواده، حوادث حج و زیارت و مسافران، حوادث تحصیلی و مهد کودک، حوادث کارکنان دولت، حوادث گروهی، حوادث انفرادی، حوادث تمام عمر و مستمری، سایر

5

بیمه های اتومبیل

حوادث راننده

6

بدنه اتومبیل

7

شخص ثالث، مازاد ثالث

8

بیمه درمان

درمان خانواده، درمان مسافران عازم خارج از کشور، درمان مسافرین ورودی، درمان حجاج و زوار، درمان تکمیلی سازمان ها، درمان تکمیلی بازنشستگان

9

بیمه کشتی

بدنه کشتی، کانتینر، مسئولیت (P&I)

10

بیمه هواپیما

بدنه هواپیما، مسئولیت هواپیما (مسافر ،خدمه، جامع)

11

بیمه مهندسی

تمام خطر نصب، مقاطعه کاری، شکست ماشین آلات،کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی، عدم النفع، عیوب پنهان ساختمان

12

بیمه پول

پول در صندوق، پول در حال حمل

13

بیمه مسئولیت

مسئولیت مدنی عمومی، مسئولیت های حرفه ای(پزشکان، وکلا، مهندسان ،مدیران و …) مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی و بین المللی، مسئولیت کارفرما (در قبال کارکنان)، مسئولیت (تولیدکنندگان) محصول، مسئولیت سازندگان ابنیه، مسئولیت اماکن عمومی و تفریحی (هتل، سینما، استخر، پارک و …)

14

بیمه اعتبار

اعتبار صادرات کالا- خدمات، اعتبار داخلی (تسهیلات بانکی)

15

بیمه نفت وانرژی

آتش سوزی و مهندسی نفت و انرژی

16

سایر انواع بیمه

دام های صنعتی و گاوداری ها، اسناد و مدارک، تامین حق الوکاله، نوزادان، کشت گلخانه ای، نشر کتاب، هزینه ابطال بلیط هواپیما، نوسانات نرخ ارز، صداقت و امانت، شکست شیشه، دام و طیور و پرورش زنبور عسل و آبزیان و …

بیمه زندگی: نوعی بیمه است که در آن بیمه‌گر متعهد می‌شود مبلغ معینی به صورت سرمایه و یا مستمری به بیمه‌گذار و یا ذی‌نفعانی که او تعیین کرده است پرداخت کند. بیمه‌گذار می‌تواند بر حسب شرط دریافت مزایای بیمه‌نامه زندگی (حیات و یا فوت بیمه شده)، نحوه دریافت مزایا (یکجا و یا مستمری)، زمان دریافت مزایا و نحوه پرداخت حق بیمه، هر نوع بیمه‌نامه‌ای را که پاسخگوی نیازهایش باشد، خریداری نماید.  بیمه نامه‌های زندگی به دو صورت انفرادی و گروهی صادر شده و بیمه شدگان را تحت پوشش قرار می‌دهند. رایج‌ترین بیمه‌نامه انفرادی در این رشته، “بیمه نامه عمر و پس انداز” است که علاوه بر جنبه پس انداز و تشکیل سرمایه، خطر فوت را تحت پوشش قرار می‌دهد. مـزایای بیـمه‌نامه‌های انفرادی می تواند بـه شرط فوت بیـمه شده به بـازماندگان او (یـا ذی نفع بـیمه نامـه) تعلق یـابد. یکی از نـمونه‌های بیمـه‌نامه‌های گروهی “بـیمه نـامه عمر کارکـنان دولت” اسـت که کارمـندان یک سـازمان دولتـی را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه های غیر زندگی: تمام رشته‌های بیمه به جز بیمه‌های زندگی (عمر)، تحت عنوان “بیمه‌های غیر‌زندگی” شناخته می شوند. این مجموعه شامل انواع اصلی: بیمه آتش سوزی، بیمه باربری، بیمه حوادث، بیمه‌های اتومبیل (بیمه شخص ثالث و مازاد، بیمه حوادث راننده و بیمه بدنه اتومبیل)، بیمه درمان، بیمه کشتی، بیمه هواپیما، بیمه مسئولیت، بیمه مهندسی، بیمه نفت و انرژی، بیمه پول، بیمه اعتبار و سایر انواع بیمه است.

بیمه آتش سوزی: بـیمه گر در چارچـوب مقررات مصوب شـورای عالی بیمـه تعهد می کـند که خسارت هـای وارد شده به علت وقوع آتش سـوزی، انفجار و صاعقه به اموال بیمه شده را جبـران کند. در این نوع بیمه نامه می توان خطرهای دیگر مثل زمین لرزه، سیل، توفان، نشت آب، ترکیدگی لوله، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز و سقوط هواپیما بر روی اموال و اماکن را نیز با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد.

بیمه باربری: بیمه گر در چارچـوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می کند که خـسارت های وارد شده به اموال بیمه شده را در هنگام بارگیری، حمل و تخلیه جبران کند. این رشته را می توان بـه سه بیمه باربری کالاهای وارداتی، صادراتی و باربری داخلی تقسیم کرد که دامنه خطرهای تحت پـوشش آن بر حسب استفاده از یکی از مجموعه شرایط B ،A  یا C متفاوت است.

بیمه حوادث: بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می کند که غرامت جانی ناشی از حوادث <<‌فوت ، نقص عضو و از کارافتادگی>> را به بیمه شده پرداخت نماید. در این نوع بیمه با توافق و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه پزشکی و غرامت روزانه نیز تحت پوشش قرار می گیرد. بیمه نامه در این رشته ها به صورت انفرادی و گروهی صادر می شود.

بیمه حوادث راننده: بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه متعهد می شـود در صورتی که راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه به علت وقوع حوادث رانندگی دچار صدمه بدنی (اعم از جرح یا نقص عضو) شود یا فوت کند، هزینه معالجه یا غرامت فوت را براساس شرایط و مبالغ تعیین شده در بیمه نامه پرداخت نماید.

بیمه بدنه اتومبیل: بیمه گر در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می کند که خسارت های وارده به وسیله نقلیه بیمه شده ناشی از حوادث مختلف( از قبیل سرقت، آتش سوزی، انفجار، تصادف، سقوط، واژگونی و به طور کلی برخورد اتومبیل به هر جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد جسم دیگری با اتومبیل بیمه شده) را جبران کند.

بیمه شخص ثالث و مازاد: بیمه گر در چارچوب قانون و مقررات مصوب تعهد می کند که چنانچه دارنده وسیله نقلیه بیمه شده به علت وقوع حوادث رانندگی، مسئول جبران خسارت های مالی یا جانی وارده به اشخاص ثالث شناخته شود، این خسارت ها را بر اساس شرایط بیمه نامه تا سقف تعهد پرداخت نماید. با پرداخت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه مازاد ثالث جانی و مالی قابل دریافت می باشد.

بیمه درمان: بیمه گـر در چارچوب مـقررات مصوب شورای عالی بیمه تعهد می کند که هزینه معالجات پزشکی بیمه شدگان را تا مقدار معینی پرداخت نماید. این بیمه برای داخل کشور به صورت گروهی و خانوادگی صادر می شود که بیمه درمان سازمان های دولتی و بیمه درمان بازنشستگان از آن جمله اند. همچنین بیمه نامه مسافران عازم به خارج از کشور از جمله: بیمه حجاج و زوار (با پوشش هزینه های درمان و حادثه درهنگام مسافرت مشروط بر آنکه منشاٴ بیماری و حادثه از داخل کشور نباشد)، که به صورت انفرادی توسط شرکتهای بیمه دارای مجوز صادر می‌شود و شرکتهای کمک رسان: آکسا، مَفری، اِواسان، اِس اٌ اس و…  به موجب قرارداد منعقده با بیمه گر متعهد به ارائه پوشش ها و سایر خدمات مندرج در شرایط بیمه نامه به شخص بیمه شده طی مدت بیمه می باشند. به علاوه، بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور که هزینه های درمان و حادثه اتباع خارجی ای که به صورت قانونی وارد کشور می شوند و ملزم به اخذ بیمه نامه مسافرتی از شرکتهای بیمه دارای مجوز در این رشته جهت جبران هزینه های تشخیصی- درمانی و غیرپزشکی و ارائه سایر خدمات مندرج در بیمه نامه در مدت اقامت در ایران می باشند را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه کشتی: بیمه گر در چارچـوب شرایط بیمـه نامه متعهد می شود که خسـارت وارده به بدنه و تجهـیزات کشتی یا از بین رفتن آن بر اثر وقوع حوادثی مانند تصادف، آتش سوزی، غرق شدن و به گل نشستن، همچنین هزینه های نجات و سهم مالک کشتی از زیان های همگانی را در حدودی که در بیمه نامه مشخص شده است پرداخت نماید.

بیمه هواپیما: بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه هواپیما متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن آن بر اثرحوادثی مانند سقوط، تصادم، آتش سوزی و دزدی هوایی را، در حدودی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت نماید.

بیمه مهندسی: بیمه گر در چـارچوب شرایط بیـمه نامه مهـندسی تعهد می کند که خـسارت ها یا زیان هـای ناشی از طراحی،سـاخت، نصب و نگهداری سازه ها و ماشـین آلات را که مسئولیت آنها بـه مهندسان مربوط است، بر اساس شرایط بیمه نامه جبران کند. در این نوع بیمه، زیان های ناشی از خرابی ماشین آلات هم تحت پوشش بیمه قرار می گیـرد. بیمه کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی، و بیمه عیوب پنهان ساختمان نیز از انواع این رشته محسوب می شود.

بیمه پول: بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه پول تعهد می کند، زیان هایی که بر اثر بروز سرقت (مسلحانه) و حادثه (آتش سوزی، انفجار، سیل و…) به پول موجود در صندوق (بانک ها، موسسات مالی و…) یا در حال جابجایی وارد می شود جبران کند. به طور کلی بیمه پول به دو رشته پول در حال حمل و پول در صندوق تقسیم می شود.

بیمه مسئولیت: بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت تعهد می کند، خسارت هایی را که بیمه گذار به طور ناخواسته به اشخاص ثالث وارد می کند ومسئول جبران آنها شناخته می شود، پرداخت نماید. بیمه مسئولیت مدنی عمومی بیمه مسئولیت حرفه ای (پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و…) بیمه مسئولیت حمل ونقل داخلی وبین المللی، بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر واز نوع این رشته بیمه است.

بیمه اعتبار: بیمه اعتبار به دو بخش داخلی وصادرات کالا-خدمات تقسیم می شود. بر اساس مقررات مصوب شورای عالی بیمه منظوراز اعتبارداخلی، ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاه های اقتصادی، در قبال ارئه کالا و خدمات،یا بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند وبه صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته ومطالبات ناشی از این فعالیت ها، درمعرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می گیرند. طبق مقررات، قراردادهای بیمه اعتبار داخلی به صورت گروهی وفقط با اشخاص حقوقی مشروط بر اینکه فعالیت اقتصادی آنها متضمن ریسک عدم بازپرداخت مطالبات ناشی از اعتبارات اعطایی آنها باشد منعقد می شود. تأمین مطالبات بیمه کذار یا ذی نفع در رابطه با فروش کالاهی صادراتی در قالب قراردادهای گشایش  اسناد (L-C) و واگذاری اسناد در مقابل پرداخت (D/P) وواگذاری اسناد در مقابل تضمین (D/A) موضوع بیمه اعتبار صادرات است.

بیمه نفت و انرژی: در بیمه نفت وانرژی ریسک های شرکت های نفتی در بخش های مختلف، همچون سکوهای نفتی، پالایشگاه های نفت وگاز، پتروشیمی ها، حمل اموال وتجهیزات خریداری شده، مقاطه کاری واشتباه در طراحی ونصب، حریق تجهیزات وامکانات، زیان های ناشی ازعدم سود وبهره وری براثرتوقف عملیات وریسک های مرتبط با کارکنان این شرکت ها تحت پوشش قرار می گیرد. فعالیت این رشته بیمه معمولا به بخش آتش سوزی نفت و انرژی و مهندسی نفت و انرژی تقسیم می شود.

سایر انواع بیمه: بیمه دام صنعتی و گاوداری ها، بیمه اسب، بیمه شتر مرغ از جمله رشته های تشکیل دهنده عنوان “سایر انواع” هستند. این رشته ها به دلیل اندک بودن مقدار حق بیمه در مقایسه با سایر رشته های بیمه جداگانه بررسی نمی شوند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید