شرکت های بیمه ای سنتی برای رقابت باید در اکوسیستم‌های پلتفرمی شرکت کنند

0

معاون پیشین برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه ملت، با بیان اینکه صنعت بیمه باید نقش خود را در اکوسیستم‌های آینده مشخص کرده و برمبنای آن حرکت کند، افزود: شرکت بیمه سنتی برای اینکه بتواند درآینده دیجیتال مبتنی برسیستم رقابتی باقی بماند باید محصولات خود را از طریق API دردسترس قرارداده ودراکوسیستم‌های پلتفرمی شرکت کند.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛”علیرضا علی سلیمانی” در سومین جلسه از سلسله وبینارهای تحول دیجیتال، با محوریت نقش نهاد ناظردرتحول فرآیندهای کسب و کار، گفت: صنعت بیمه برای گذر از وضع موجود باید به یک چشم انداز مشترک برسد و همه بازیگران بایکدیگرهماهنگ شوند تا به وضعیت مطلوب برسد.

وی، ادامه داد: با رسیدن به یک چشم انداز مشترک و هم جهت شدن بازیگران، نیازها والزامات درقانونگذاری وسرمایه گذاری برای همه شفاف شده ودور یا نزدیک شدن به چشم انداز قابل سنجش خواهد شد که درنتیجه آن مطالبات و تصمیمات مبنای درست و مشترکی پیدا می‌کند و قضاوت درموردعملکرد صنعت بیمه واقع بینانه می‌شود.

معاون پیشین برنامه ریزی و نوآوری بیمه ملت، تصریح کرد: نهاد ناظر دودسته وظیفه عمده دارد که یکی تنظیم و نظارت و دیگری توسعه و تعمیم و ارتقای خدمات درصنعت است اما وجه نظارت همیشه پر رنگ تر بوده و همین امرممکن است که نهاد ناظر را ناخودآگاه به سمت  محدودسازی بکشاند.

علی سلیمانی،خاطرنشان کردکه قسمتی از وظایف بیمه مرکزی که درقانون تاسیس آن نیزبیان شده انجام بیمه های اتکایی اجباری، قبولی اتکایی داخلی و خارجی وواگذاری اتکایی به داخل و خارج است که صراحتا وظایف تصدی گری است.

معاون پیشین برنامه ریزی و نوآوری بیمه ملت، گفت: اکوسیستم شبکه‌ای از بازیگران ازداخل یا بیرون صنعت است که برای تعیین ساخت یا اجرای راه حل‌های بازارساز برای مشتری و مصرف کننده باهم همکاری می‌کنند.

علی سلیمانی، افزود: اکو سیستم‌های موفق با همکاری بالقوه میان مجموعه بازیگران مشخص می‌شوند و هرعضو اکوسیستم یک توانمندی موفق از راه حل را ارائه می کند وقدرت اکوسیستم درماهیت تکمیل کننده آن نهفته است.

معاون پیشین برنامه ریزی و نوآوری بیمه ملت، گفت: API ها نرم افزارهای واسطی هستند که برقراری ارتباط میان نرم افزارهای مختلف را امکانپذیرکردند و API ها هسته واساس هراستراتژی دیجیتال هستند.

علی سلیمانی، گفت که  APIها زیربنای ساختن اکو سیستم‌ها هستند،  وقتی ازتحول دیجیتال در صنعت بیمه صحبت می‌شود نیاز به API احساس می‌شود و تا روزی که صنعت بیمهAPI نداشته باشد اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید