توضیحات معاون مالی اتکام در خصوص ساختمان جهان کودک

0

معاونت مالی بیمه اتکایی امین گفت: نماد این شرکت دوشنبه از فرابورس ایران به بازار دوم بورس منتقل می شود.

علی اصغر اخوان، معاونت مالی بیمه اتکایی امین در گفت و گو با خبرنگار نبض بیمه با اعلام انتقال نماد این شرکت اتکایی بیمه از فرا بورس به بازار دوم بورس تهران در خصوص وضعیت ساختمان موسوم به جهان کودک نیز گفت: این ساختمان از بیمه ایران خریداری شده لیکن بیمه توسعه که مستاجر بیمه ایران بوده از تخلیه ساختمان خودداری کرده است.

وی ادامه داد: به منظور استیفای حقوق سهامداران از بیمه توسعه شکایت کردیم و به طور قانونی پیگیر این مشکل هستیم.

اخوان در خصوص وضعیت افزایش سرمایه این شرکت با توجه به الزام شرکت های اتکایی طبق تصویب نامه هیات وزیران نیز گفت: با اشاره به فرایند افزایش سرمایه 28% این شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به منظور رعایت مفاد این تصویب نامه گفت: منتظر مجوز سازمان بورس برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده هستیم.

همچنین آنگونه که از مفاد نامه مشاور حقوقی شرکت بیمه اتکایی امین خطاب به هیأت مدیره این شرکت در خصوص اقدامات صورت گرفته برای املاک فوق‌الذکر برداشت می شود این شرکت دو پلاک ثبتی مرقوم را به موجب اسناد رسمی شماره 50269مورخ 21/01/96و شماره 50270 مورخ 21/01/96 دفتر ۵۱۸ اسناد رسمی تهران پس از انجام تشریفات مزایده و به منظور تادیه و جبران خسارت بیمه گذاران بیمه توسعه و زندانیان مربوط از شرکت بیمه ایران خریداری کرده است در مفاد اسناد انتقال مزبور قید شده که هر دو پلاک ثبتی به موجب اسناد رسمی اجاره ای شماره 47409 مورخ 26/03/95 و شماره 47408 مورخ25/03/95  در اجاره شرکت بیمه توسعه است.

با توجه به انقضای مدت اجاره نامه های رسمی بین شرکت بیمه ایران و شرکت بیمه توسعه و عدم تخلیه دو پلاک ثبتی مرقوم، شرکت بیمه اتکایی، از طریق اجرای ثبت  اسناد و املاک درخواست تخلیه کرده و اجرائیه های تخلیه مربوط صادر و در جریان اجرا ملاحظه شد که متاسفانه شرکت بیمه توسعه، بخشی از ساختمان و محوطه پارکینگ را به موجب اسناد عادی مورخ 25/03/1393 به شرکت سامانه آنی پوشش اجاره داده و مدت اجاره تا تاریخ 25/07/1398 بوده که منقضی شده است.

با ارائه این نامه های عادی به اجرای ثبت، متاسفانه اداره اجرای ثبت از ادامه عملیات اجرائی به لحاظ تصرف طبقه اول ساختمان توسط شرکت سامانه آنی پوشش خودداری کرده و تصمیم خود را به شرکت بیمه اتکایی امین ابلاغ کرده و پس از اعتراض شرکت بیمه اتکایی امین، تصمیم اداره اجرای ثبت در هیات نظارت ثبت تایید شده است.

بیمه اتکایی امین به منظور تسریع در امر تخلیه نظر به اینکه اجاره نامه های شرکت آنی پوشش(شخص ثالث) عادی بوده و مدت انها منقضی شده شرکت بیمه اتکایی امین درخواست های تخلیه خود را به شورای حل اختلاف منطقه مربوط تسلیم کرده و امر تخلیه از طریق وکیل شرکت در جریان است.

ساختمان پلاک ثبتی 94668/6933در تاریخ 26/04/98 توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و قیمت و ارزش آن معادل 440000 میلیون ریال اعلام شده که جزو دارایی (غیر منقول) شرکت بیمه اتکایی امین محسوب می شود.

بدهی قطعی بیمه اتکایی امین به شرکت بیمه ایران، 140963 میلیون ریال است که پس از تخلیه کامل املاک مزبور پرداخت خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید