صنعت بیمه در ایران نیاز به تغییراتی اساسی دارد

0

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، گفت: نمره عملکردی صنعت بیمه متوسط است و بیمه گران نتواستند حمایت خوبی از کارآفرینان و تولیدکنندگان داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد آن وقت می توان گفت که نظام بیمه‌ای کشور اقناع کننده بوده است.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛حمیدرضا صالحی” گفت: درحوزه بیمه نقایصی وجود دارد  که می توان از تجربه دنیا استفاده کرد و این نقایص را برطرف کرد.

وی، اظهارکرد: درکشورهای توسعه یافته وقتی که فعالین اقتصادی کاری را شروع می کنند، شرکت های بزرگ بیمه گر با انواع پوشش های بیمه ای از آنها حمایت می کنند به عنوان مثال زمانی که شرکت های آلمانی در کشوردیگری کاری را آغازمی کنند هرمس به عنوان یک نهاد بزرگ بیمه ای از آن شرکت حمایت می کند .

رییس‌ کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه بیمه کردن در پروژه های کشورهای دیگر اجباری است، افزود: با برقراری پوشش بیمه ای برای پروژه های شرکت ها یک درآمد و مستمری دائمی برای شرکت های بیمه ای ایجاد می شود وازطرفی هم کارآفرینان حمایت می شوند.

صالحی، تصریح کرد: صنعت بیمه می تواند برروی بیمه های تمام خطرو بیمه هایی که ریسک های  تجاری را پوشش می دهند کار کند زیرا دراین قسمت‌ها عقب است.

صنعت بیمه ایران نیاز به تغییری اساسی دارد

وی، با بیان‌اینکه درکشورهای دیگرشرکت هایی که برق می فروشند پوشش بیمه ای دارند، ادامه داد: اگر برق قطع شود بیمه خسارت پوشش های قطع برق را می پردازد که چنین موضوعی در کشور ما وجود ندارد و نیاز به جای کار بسیاری دارد.

رییس‌ کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که صنعت بیمه ایران نیاز به تغییری اساسی دارد زیرا بیشتر دولتی است و بخش خصوصی کمتر توانسته ورود کند، بنابرین بخش های دولتی هم از ساز و کارهای قدیم دولت تبعیت می کنند و ریسک های کامل را پوشش نمی دهند.

صالحی، با بیان‌اینکه صنعت بیمه ریسک های تعریف شده ای را پوشش می دهد که کافی نیست، گفت: صنعت بیمه می تواند با اتخاذ تصمیمات درست کمک بزرگی به اقتصاد کشور ونقشی مهم در توسعه کارآفرینی در کشورداشته باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید